Kataja Event

Tapahtumarakenteiden suunnittelu

Tapahtumarakenteiden suunnittelulla on tärkeä rooli korkeatasoisen käyttäjäkokemuksen luomisessa ja onnistuneen tapahtuman toteuttamisessa. Suunnittelun keskeisiä vaatimuksia ovat muun muassa käyttäjän turvallisuus, rakenteiden kestävyys sekä rakenteiden tarkoituksenmukaisuus.

Monesti tilapäiset yleisökäyttöön tarkoitetut rakenteet toteutetaan samoista osista kuin nykyaikaiset rakennustelineet.

– Toisin sanoen Kataja Eventin suunnittelemat tapahtumarakenteet ovat vakaita sekä kestäviä kaikissa olosuhteissa.

Monesti tilapäiset yleisökäyttöön tarkoitetut rakenteet toteutetaan samoista osista kuin nykyaikaiset rakennustelineet. On kuitenkin tärkeä muistaa, että tämän lisäksi näillä kahdella ei ole mitään muuta yhteistä toistensa kanssa. 

Tapahtumarakenteen käyttäjät ovat oikeutettuja luottamaan siihen, että heidän turvallisuudestaan on huolehdittu, jolloin he voivat itse keskittyä nauttimaan tapahtumasta.  Vastaavasti rakennustelineillä työskentelee rajattu määrä turvalliseen työskentelyyn koulutettuja ammattilaisia tarkasti valvotuissa olosuhteissa. Jo pelkästään näiden lähtökohtien perusteella voidaan olettaa, että tapahtumarakenteiden toteutusvaatimukset ovat selvästi jälkimmäistä tiukemmat.

Lainsäädäntö asettaa tapahtumarakenteen toteutukselle omat vaatimuksensa etenkin käyttäjän turvallisuuden osalta. Käytännössä nämä vaatimukset näkyvät Kataja Eventin toteutuksissa lapsiturvallisina ja kestävinä suojakaiteina, laadukkaina lattiapintoina sekä riittävän leveinä ja esteettöminä kulkureitteinä. Rakenteiden kestävyyden osalta suunnittelua ohjaa lainsäädännön lisäksi eurooppalaiset standardit, jotka määrittelevät alan toimijoiden kesken yhteisesti sovitut vaatimukset rakenteiden turvallisuudelle. Suunnittelun kannalta tämä tarkoittaa yksilöllisesti määriteltyjä kuormitustapauksia tapahtumapaikka, käyttötarkoitus sekä poikkeustilanteet huomioiden. 
 

Asiantuntemuksella parhaisiin tuloksiin

Tarkoituksenmukaisuus on kenties tärkein tekijä hyvän käyttäjäkokemuksen luomisessa. Sopivan ja käyttötarkoitusta palvelevan rakenteen valinta edellyttää aktiivista vuorovaikutusta toimittajan ja tapahtumajärjestäjän välillä. Monet tapahtumarakenteet räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti, mikä edellyttää tarkkaa tietoa tapahtumapaikasta, käyttötarkoituksesta, käyttäjämääristä ja niin edelleen. Vastaavasti toimittajan tulee pystyä esittelemään tarjottua ratkaisua riittävän selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla. 

Suunnittelun rooli tarkoituksenmukaisuuden huomioimisessa korostuu usealla tavalla. Suunnittelija kykenee esittämään toteutuksen kannalta oleellisia tarkentavia kysymyksiä sekä kertomaan muun muassa lainsäädännön asettamista reunaehdoista. Lisäksi suunnittelija kykenee visualisoimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, mikä osaltaan helpottaa kommunikoimista tapahtumajärjestäjän sekä viranomaistahojen kanssa.

Kokemus ja huippuluokan välineistö tukena

Kataja Eventillä käytämme tapahtumarakenteiden suunnittelussa Autodesk Revit -suunnitteluohjelmaa, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisen rakenteiden 3D-mallintamisen, tiedonsiirron muiden suunnitteluohjelmien välillä sekä mallien jakamisen muun muassa selaimella ja mobiililaitteilla tarkasteltavaksi. 

Olemme luoneet dynaamisesti muokattavissa olevan tuotekirjaston, jonka avulla rakenteiden muokkaaminen onnistuu nopeasti yksityiskohdista tinkimättä. Ohjelmistorajapintoja hyödyntämällä olemme pystyneet automatisoimaan monia suunnitteluvaiheita, jotka tehostavat toimintaa ja vähentävät inhimillisen virheen mahdollisuuksia. 

Asiantuntemuksella parhaisiin tuloksiin

– Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa suunnittelun tasoa ja pysyä edelläkävijänä tapahtumarakenteiden osalta niin toteutuksessa, laadussa kuin suunnittelussakin.